Certify
CertifyRegister » ข้อตกลงการใช้งาน Playpoint
แนวทางปฏิบัติ
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ playinter

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบ ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาที่ครอบคลุมการใช้บริการของ playpoint.info, playspeed, playinter, playcafe ที่แสดงหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ ("บริการ") โดยตรง เมื่อใช้หรือเข้าถึงบริการดังกล่าว ท่านต้องยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับ เราขอห้ามมิให้ใช้บริการนี้ ขอบพระคุณ

1. รายละเอียดของสัญญา
สัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท "Playinter " "เรา" "แก่เรา" หรือ "ของเรา" สำหรับใช้บริการที่ playinter.com, playpoint.info และกลุ่มบริการในกลุ่ม จะมีผลเมื่อท่านใช้หรือบริการที่ระบุในตกลงดังกล่าว

2. การใช้บริการ
ท่านต้องไม่ใช้บริการที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือบริการ ตัวอย่างเช่น ท่านต้องไม่ใช้บริการที่เป็นอันตราย คุกคาม หรือรบกวนองค์กร บุคคลอื่น ท่านต้องไม่สร้างความเสียหาย ปิดกั้นความสามารถ สร้างภาระหนัก หรือบั่นทอนประสิทธิภาพของบริการ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ จำหน่ายหรือแจกจ่ายบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการต่อให้กับบุคคลอื่น ใช้วิธีการใดๆ ในการแก้ไข เปลี่ยนเส้นทาง หรือเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามดำเนินการดังกล่าว หรือใช้กระบวนการหรือบริการแบบอัตโนมัติ

3. playpoint id
เราอาจจัดเตรียมข้อมูลประจำตัวเพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการในเครือข่ายของเราที่ต้องมีการรับรองด้วย playpoint id ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการติดต่อกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้โฆษณา) ที่ใช้เครือข่ายที่มีการรับรอง รวมทั้งการส่งและการชำระเงินค่าสินค้า สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ทุกครั้งที่ท่านใช้ playpoint id เมื่อท่านใช้ playpoint id เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ใดก็ตาม หากข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับไซต์นั้นแตกต่างจากสัญญานี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับท่านในการใช้เว็บไซต์ด้วย

4. บัญชีการใช้บริการ บัญชีที่เกี่ยวข้อง และบัญชีจากผู้ให้บริการรายอื่นของท่าน
ท่านสามารถใช้บัญชีการใช้บริการของท่านได้แต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับและไม่อนญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงหรือใช้บริการในนามของท่านได้ เว้นแต่เราจะให้การอนุมัติสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ท่านต้องติดต่อเราทันทีหากท่านสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของท่านในทางมิชอบหรือฝ่าฝืนนโยบายด้านความปลอดภัยของบริการ สำหรับบางส่วนของบริการ ท่านอาจสามารถสร้างบัญชีเพิ่มเติมที่ขึ้นกับบัญชีของท่านได้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการผ่านบัญชีการใช้บริการของท่านและบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บัญชีที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องยอมรับว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชีจะเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการควบคุมบัญชีที่เกี่ยวข้องของท่าน หากบุคคลอื่น เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นายจ้าง หรือโรงเรียน เป็นผู้มอบบัญชีให้แก่ท่าน บุคคลนั้นก็มีสิทธิ์ต่อบัญชีของท่านและอาจ: จัดการบัญชีของท่าน กำหนดรหัสผ่านของท่านใหม่ หรือระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน; ดูการใช้และข้อมูลแฟ้มประวัติบัญชีของท่าน รวมถึงวิธีการและเวลาที่มีการใช้บัญชีของท่าน ตลอดจนอ่านหรือจัดเก็บเนื้อหาในบัญชีของท่าน รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ได้

5. เนื้อหาของท่าน
เราจะไม่เรียกร้องสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ท่านให้ไว้กับบริการ เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นการกระทำผิดตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อที่ 2 โดยทางเราสามารถเข้าทำการควบคุม ตรวจสอบ ทำการระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาที่ท่านหรือผู้อื่นสร้างไว้บนบริการของเราได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านสามารถควบคุมผู้ที่อาจเข้าถึงเนื้อหาของท่าน หากท่านใช้เนื้อหาในพื้นที่สาธารณะของบริการหรือในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันที่พร้อมให้บริการแก่บุคคลอื่นที่ท่านเลือก ท่านจะต้องให้การยินยอมว่าบุคคลใดก็ตามที่ท่านได้แบ่งปันเนื้อหาด้วยนั้นสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวได้ เมื่อท่านให้บุคคลอื่นเข้าถึงเนื้อหาของท่านบนบริการ แสดงว่าท่านให้สิทธิ์แก่บุคคลนั้นในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ส่ง และติดต่อสื่อสารกับเนื้อหานั้นแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเชื่อมต่อกับบริการตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ playpoint มีไว้ให้ หากท่านไม่ต้องการให้บุคคลอื่นมีสิทธิ์ดังกล่าว อย่าใช้บริการเพื่อแบ่งปันเนื้อหาของท่าน ท่านยอมรับว่า playpoint อาจมีความจำเป็น และด้วยเหตุนี้ ท่านจึงให้สิทธิ์แก่ playpoint ในการใช้ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาที่ประกาศบนบริการเท่านั้นเพื่อความจำเป็นในการปรับปรุงการให้บริการ โปรดเคารพในสิทธิ์ของศิลปินและผู้สร้างสรรค์งาน เนื้อหาอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ บุคคลที่ปรากฏในเนื้อหาอาจมีสิทธิ์ในการควบคุมการใช้ภาพของพวกเขา หากท่านแบ่งปันเนื้อหาบนบริการด้วยวิธีที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ท่านกำลังละเมิดสัญญานี้ ท่านต้องแสดงและรับรองว่าท่านมีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการได้รับสิทธิ์ในข้อนี้ และการใช้เนื้อหาที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมายใดๆ เราจะไม่ชำระเงินให้กับเนื้อหาของท่าน เราอาจปฏิเสธที่จะประกาศเนื้อหาของท่านไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผล เราอาจลบเนื้อหาของท่านออกจากบริการได้ทุกเมื่อหากท่านละเมิดสัญญานี้หรือหากเรายกเลิกหรือระงับบริการ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้บนบริการ หากบริการของท่านถูกระงับหรือยกเลิก เราอาจลบข้อมูลของท่านออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างถาวร เราไม่มีพันธะที่จะต้องส่งกลับข้อมูลให้แก่ท่านหลังจากที่บริการถูกระงับหรือยกเลิกแล้ว หากข้อมูลถูกจัดเก็บถึงวันหมดอายุ เราอาจลบข้อมูลตามวันที่ระบุนั้น ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วอาจไม่สามารถเรียกคืนได้

6. สิทธิส่วนบุคคล
ในการดำเนินงานและให้บริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน เรายังอาจอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน การใช้บริการของท่าน และประสิทธิภาพของบริการโดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของบริการ นอกจากนี้ เราอาจเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่าน เพื่อ: (a) ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการตอบสนองต่อคำขอซึ่งชอบด้วยกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (b) คุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ playpoint หรือใช้บริการของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือนโยบายที่ควบคุมการใช้บริการของท่าน หรือ (c) ดำเนินการด้วยความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าการเข้าถึงหรือเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน ผู้ใช้บริการของ playpoint หรือสาธารณชน

7. การรักษาสิทธิ์
บริการนี้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ playpoint ดำเนินการเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและลูกค้าของบริษัท โดย playpoint จะรักษาสิทธิ์ในการบล็อกหรือป้องกันการส่งมอบข้อความส่วนตัวประเภทใดๆ และการติดต่อสื่อสารแบบอื่นไปยังหรือจากบริการในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการปกป้องบริการ ปกป้องลูกค้าของเรา หรือหยุดท่านจากการละเมิดสัญญานี้ ทั้งนี้ เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่เราใช้อาจขัดขวางหรือยุติท่านจากการใช้บริการได้

8. เราอาจเปลี่ยนแปลงสัญญานี้ได้อย่างไรบ้าง
ในกรณีที่เราได้แก้ไขสัญญานี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล โดยเราอาจประกาศให้ทราบผ่านทางการประกาศบนบริการหรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม หากท่านไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราไม่มีข้อผูกมัดในการให้บริการ และท่านต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ มิฉะนั้น ข้อกำหนดใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้แก่ท่าน

9. ไม่มีการรับประกัน
เราให้บริการ "ตามสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมด" "ด้วยความผิดพลาดทั้งปวงที่มีอยู่" และ "เท่าที่เป็นไปได้" แก่ท่าน เราไม่รับประกันความเหมาะสม หรือกำหนดเวลาของข้อมูลที่ปรากฏจากการบริการ เรายอมรับว่าระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาดและระบบอาจหยุดทำงานได้ในบางครั้ง เราไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะ ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือสร้างความเสียหายต่อข้อมูลได้ เราและบริษัทในเครือของเรา ผู้จำหน่ายสินค้าต่อ ตัวแทนจำหน่าย และผู้ขายของเราจะไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใดๆ เราไม่ให้การรับประกันโดยปริยายใดๆ ซึ่งรวมถึง เงื่อนไขการรับรองความสามารถในเชิงพาณิชย์ ระดับความพึงพอใจ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดจากการละเมิดสิทธิ์ ท่านอาจมีสิทธิ์บางอย่างภายใต้ข้อบังคับกฎหมายแห่งท้องถิ่นที่อาศัย ไม่มีข้อใดในสัญญานี้ที่ตั้งใจให้มีผลต่อสิทธิ์ดังกล่าว หากมีผลบังคับใช้อยู่แล้ว

10. การเปลี่ยนบริการและการยกเลิก
เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการหรือตัดลักษณะใดของบริการไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น บางบริการอาจเป็นเวอร์ชันก่อนใช้งานจริง (เบต้า) และอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือในวิธีที่เวอร์ชันใช้งานจริงทำงานอยู่ เราอาจเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันใช้งานจริงหรือตัดสินใจไม่เผยแพร่เวอร์ชันใช้งานจริงก็ได้
เราอาจทำการยกเลิกหรือระงับบริการของท่านและการเข้าถึงเครือข่าย playpoint id เมื่อใดก็ได้ โดยอาจมีหรือไม่มีสาเหตุและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เหตุผลของเราในการยกเลิกอาจรวมถึงการที่เราหยุดให้บริการในเขตพื้นที่ของท่านหรือท่านละเมิดสัญญานี้ หากท่านยกเลิกข้อมูลประจำตัวของท่าน สิทธิ์การใช้ playpoint playpoint จะยุติในทันที การยกเลิกบริการหรือข้อมูลประจำตัวมิใช่เป็นการยกเลิกภาระหน้าที่ที่ท่านต้องชำระค่าบริการทั้งหมดในบัญชีการแจ้งหนี้ของท่านแต่อย่างใด

การสนับสนุน
บริการนี้ไม่มีฝ่ายบริการลูกค้า เว้นแต่เนื้อหาข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นเชื่อมโยงกับบริการเฉพาะอื่นใดก็ตามที่ระบุว่ามีฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งหากมีปัญหาการใช้งานประการใด สามารถติดต่อได้ที่ playsupport@live.com


© 2009 playinter
ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on